Privacy policy

1.                  Algemeen

Dit Privacyreglement beschrijft hoe Het morgenland massagetherapie de privacy van de gebruiker (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) van de website www.hetmorgenland.com (hierna de ‘Website’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker van de Website wordt verzameld. Daarbij beschrijft huidig document tevens hoe Het morgenland massagetherapie van de cliënt (hierna de ‘Cliënt’) gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie als een massagetherapiepraktijk.

2.                  Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van Het morgenland massagetherapie, wordt dit privacyreglement bij iedere Gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de Website betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en huidig privacy reglement.

Het morgenland massagetherapie verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de Website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3.                  Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt Het morgenland massagetherapie informatie over de Gebruikers van deze website. Het morgenland massagetherapie gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1  Indien er gebruik wordt gemaakt van een webwinkel van Het morgenland massagetherapie door de Gebruiker of als er op een andere wijze producten worden afgenomen door de Gebruiker

Voor bestellingen via de Website worden om daaraan te voldoen persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2  Indien de Gebruiker zich opgeeft voor een nieuwsbrief of andere wijze van informatieverspreiding of als Het morgenland massagetherapie op een andere wijze informatie deelt met de Gebruiker
Voor het opvragen van informatie via de Website worden om daaraan te voldoen ook persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

3.3  Indien de Gebruiker zich aanmeldt voor de diensten van Het morgenland massagetherapie als massagetherapiepraktijk

Het morgenland massagetherapie behandelt de Gebruiker in dat geval als een Cliënt. Alle delen van huidig privacy statement die van toepassing zijn op een Gebruiker, gelden nog steeds. Alle delen die van toepassing zijn voor een Cliënt ook. Het morgenland massagetherapie verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard Gebruiker en behelst een anamnese en behandelplan, korte rapportages van sessies en een evaluatieformulier. Van elke Cliënt slaat Het morgenland massagetherapie gegevens op zoals vermeld in artikel 4.4.

3.4  E-mail berichten

Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4.                  Doel bewaren informatie

4.1  Administratie

De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is zeven jaar) zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3, 3.4 en 3.5 wordt onder andere maar niet uitsluitend gebruikt om:

  • Bestellingen en leveringen daarvan af te werken
  • Diensten conform wat is overeengekomen af te werken en in rekening te brengen
  • Een administratie/boekhouding bij te houden
  • Afhandelen van eventuele geschillen

4.2  Verbetering diensten

Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.1 en 3.3, 3.4 en 3.5 kan worden gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersgemak van de Website te optimaliseren.

4.3  Marketing

Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in artikel 3 worden gebruikt om Gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de Gebruiker aan Het morgenland massagetherapie wordt verstrekt.

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.

Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen optimaliseren, registreert Het morgenland massagetherapie het gebruik van ondersteunende diensten bij producten, evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten of geleverde diensen. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een Gebruiker klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.

4.4  Bewaartermijn

Het cliëntendossier wordt tenminste 20 jaar bewaard, of in geval van een minderjarige cliënt 18 jaar na het geboortejaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren.

Gegevens van gebruikers die niet geanonimiseerd zijn worden en minste 7 jaar bewaard.

5.                  Veranderingen aan het privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. Het morgenland massagetherapie zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacyreglement dienen te stoppen met het gebruiken van de Website. Zodra een Gebruiker de website bezoekt en gebruik maakt van de Website wordt er van uit gegaan dat de Gebruiker de meest huidige versie van het Privacyreglement accordeert.

6.                  Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Indien de Gebruiker de door Het morgenland massagetherapie bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Gebruiker vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker dit te melden aan Het morgenland massagetherapie via post, chat of e-mail zoals vermeld bij artikel 10. Het morgenland massagetherapie zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

7.                  Veiligheid

Het morgenland massagetherapie gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. Het morgenland massagetherapie is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. Het morgenland massagetherapie adviseert daarbij de wachtwoorden die toegang bieden tot account(s) regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.

8.                  Adres gebruiker website

Gebruikers zijn verplicht Het morgenland massagetherapie van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang Het morgenland massagetherapie geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij Het morgenland massagetherapie bekende gegevens aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de Gebruiker. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

9.                  Contact- en identiteitsgegevens

Het morgenland massagetherapie is bereikbaar via de volgende gegevens:

Naam:                                                                           Het morgenland massagetherapie

Correspondentie:                                                           Knsm-laan 94, 1019LL  Amsterdam

Bezoekadres:                                                                 Knsm-laan 94, 1019LL  Amsterdam

E-mail:                                                                          info@hetmorgenland.com

Kvk-nummer:                                                                 86785818

10.              Aanvullende informatie

10.1  Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10.2  Indien de Gebruiker een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie zoals vermeld in artikel 4.

10.3  Indien er door de Gebruiker tevens gebruik wordt gemaakt van een programma of software voor het delen van informatie zonder inmenging van Het morgenland massagetherapie, is het mogelijk dat dit programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van Het morgenland massagetherapie deelt, verspreidt etc. Het morgenland massagetherapie kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software waar de Gebruiker gebruik van maakt in een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.

10.4  Indien Het morgenland massagetherapie gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft Het morgenland massagetherapie een Verwerkersovereenkomst met deze partij

11.              Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Dit zijn de functionele cookies die standaard worden gebruikt bij een website die is gemaakt met de software WordPress. De software WordPress kan mogelijk de aard of het gebruik van de cookies aanpassen en zodoende dient er voor een accuraat overzicht betreffende deze standaard cookies gekeken te worden naar wat WordPress hier over publiceert.

Kijk hiervoor bij de website van WordPress: https://wordpress.org/. Zie verder Cookiebeleid (eu) – het morgenland massagetherapie

12.  Rechten van de Gebruiker
  • Recht op bezwaar: Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens. LET OP: houd er rekening mee dat het Het morgenland massagetherapie persoonsgegevens nodig heeft om een behandeling te kunnen starten.
  • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens: Een Gebruiker mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van persoonsgegevens.
  • Recht op duidelijke informatie: Een Gebruiker heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard. Dit staat beschreven in huidig document.
  • Recht op inzage en dataportabiliteit: Een Gebruiker heeft recht om alle persoonsgegevens in te zien die het Het morgenland massagetherapie heeft verzameld en een digitale kopie aan te vragen.
  • Recht van rectificatie en aanvulling: Een Gebruiker heeft het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen.
  • Recht op vergetelheid: Het morgenland massagetherapie wist de persoonsgegevens indien daarom wordt verzocht, tenzij Het morgenland massagetherapie een goede reden heeft dit niet te doen.
error: De inhoud is beschermd