Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Het morgenland massagetherapie gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Het morgenland massagetherapie, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Het morgenland massagetherapie. Door het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Het morgenland massagetherapie behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang tot de praktijkruimte te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.


BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Het morgenland massagetherapie : Een in Amsterdam aan de Knsm-laan 94, 1019LL, Kamer van Koophandel, nummer 86785818 gevestigde onderneming?
 • Cliënt: Ieder natuurlijk persoon/cliënt die met Het morgenland massagetherapie een overeenkomst is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van massage(therapie)sessies.
 • Behandeling(en): Een overeenkomst tussen cliënt en Het morgenland massagetherapie , waarbij tegen betaling door de Cliënt, een behandeling wordt gegeven door Het morgenland massagetherapie.


TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Behandelingen aangegaan met particulieren/cliënten. Alle Behandelingen worden uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Het morgenland massagetherapie schriftelijk is bevestigd.


BEHANDELINGEN

Behandeling is alleen mogelijk op basis van een afspraak die online wordt ingeboekt door de Cliënt of die mondeling is gemaakt na een massage(therapie)sessie.

Bij het maken van een afspraak ontvangt de Cliënt een afspraakbevestiging op het door de Cliënt opgegeven e-mailadres.

Voorafgaand aan de eerste Behandeling dient de Client een intakeformulier aan Het morgenland massagetherapie te verzenden. Een link hier naartoe is te vinden in de e-mail met de afspraakbevestiging. Hiermee deelt de Cliënt medische klachten, medicijngebruik, allergieën, eventuele zwangerschap en bepaalde leefstijlinformatie met Het morgenland massagetherapie. Het gebruik van een intakeformulier is belangrijk om een verantwoorde, veilige behandeling te kunnen bieden. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid hiervan, die hij/zij verstrekt voor en tijdens de Behandeling.

Bij wijzigingen in de situatie van de Cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Het morgenland massagetherapie door te geven.

Indien de Cliënt onder behandeling is van een arts, fysiotherapeut en/of enig andere specialist en/of indien de Cliënt medicijnen gebruikt, dient de Cliënt degene bij wie hij/zij wordt behandeld van tevoren te raadplegen of hij/zij gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

Het morgenland massagetherapie adviseert de Cliënt om eerst met de huisarts of specialist te overleggen wanneer hij/zij een (lichamelijke) klacht heeft waarvoor hij/zij nog niet eerder is behandeld.

Het morgenland massagetherapie is géén fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen.

Een behandeling bij Het morgenland massagetherapie is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling.

Bij twijfel over contra-indicaties kan Het morgenland massagetherapie afzien van het geven van een Behandeling. Zie ook de contra-indicaties onder aan deze algemene voorwaarden.

Het morgenland massagetherapie geeft geen erotische of sensuele Behandelingen. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden niet verder behandeld. De kosten van de (lopende) behandeling worden wel in rekening gebracht.


HYGIËNE

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de Cliënt wordt verwacht dat deze voor de Behandeling schoon is en fris op de afspraak verschijnt.

Sieraden moeten vóór de behandeling, voor zover mogelijk, af worden gedaan door de Cliënt.

Het is niet uitgesloten dat na het aankleden toch wat olie op de kleding terecht komt. Het morgenland massagetherapie is hiervoor niet aansprakelijk. Advies is om bij de behandelingen kleding hierop aan te passen.

Het morgenland massagetherapie zorgt dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken en overig gebruikt textiel worden na elke behandelingen gewassen.


VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die in het intakeformulier, tijdens een intakegesprek of Behandeling door de Cliënt wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit zonder de schriftelijke expliciete toestemming van de Cliënt aan derden verstrekt.

De privacyverklaring van Het morgenland massagetherapie staat vermeld op de website van Het morgenland massagetherapie.


ANNULERING

Gemaakte afspraken kunnen voorafgaand aan de afspraak door de Cliënt kosteloos worden geannuleerd.

Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig doorberekend.

Bij annulering van een geplande Behandeling door Het morgenland massagetherapie wordt de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe Behandeling ingepland. Hieraan zijn geen kosten verbonden, noch voor Het morgenland massagetherapie noch voor de Cliënt.


TARIEVEN EN BETALINGEN

Bij behandeling van particulieren dient de betaling per pin te worden voldaan. Ook kan ervoor gekozen worden vooraf via PayPal te betalen. Bedragen zijn vrijgesteld van btw.


TARIEFSWIJZIGINGEN

Het morgenland massagetherapie behoudt zich het recht voor te allen tijden, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.


MASSAGEBON EN OVERIGE

Massagebonnen van Het morgenland massagetherapie zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte.

Op massage- en andere actiebonnen wordt geen wisselgeld teruggegeven. Voor een eventueel resterende bedrag wordt een tegoedbon uitgeschreven.

Alleen originele massagebonnen van Het morgenland massagetherapie worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en betaalde massagebonnen kunnen na de wettelijke bedenktijd niet meer worden geannuleerd.


AANSPRAKELIJKHEID

Het morgenland massagetherapie is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in de praktijkruimte, woning en het gebouw Hoogwerf waarin de praktijk is gevestigd.

De Cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de Behandelingen van Het morgenland massagetherapie. De Behandelingen van Het morgenland massagetherapie zijn gericht op heling door het lichaam zonder dat resultaat te garanderen is. Het morgenland massagetherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een Behandeling door Het morgenland massagetherapie.

Helaas is er een aantal factoren waardoor massages in zijn geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd mogen en/of kunnen worden (contra-indicaties). Er mag absoluut geen massage gegeven worden bij:
 • Koorts (massage zal te belastend zijn voor het lichaam);
 • Infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen;
 • Ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam;
 • Bot- en spierziektes;
 • Besmettelijke huidziektes;
 • Opgezwollen lymfeklieren;
 • Ernstige vochtophoping in de weefsels (oedeem);
 • Trombose en het gebruik van bloedverdunners;
 • Hartklachten en hartafwijkingen (eerst overleg met arts);
 • Kanker (eerst overleg met arts);
 • Diabetes (eerst overleg met arts);
 • Neurologische ziekten (eerst overleg met arts);
 • Hoge en lage bloeddruk (eerst overleg met arts);
 • Psychiatrische aandoeningen (eerst overleg met arts);
 • Bij bepaald medicijngebruik zoals antibiotica, antidepressiva, bloedverdunners, ontstekingsremmers, prednison of prednisolon en medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (eerst overleg met arts).
Er mag wel gemasseerd worden, maar bepaalde plekken op het lichaam zullen vermeden worden (lokale contra-indicatie), bij:
 • Acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling;
 • Steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar;
 • Ontstekingen of tumoren: kans op verergering of verspreiding;
 • Spataderen;
 • Verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaak;
 • Huidgezwellen en verdachte pigmentaties;
 • Ontstekingen op bijv rug en schouders;
 • Psoriasis;
 • Opgezette halsklieren;
 • Lokale blessures.
Mocht u twijfelen of het voor u verstandig is om een massage te ondergaan, neem dan contact op met Het morgenland massagetherapie.

Bent u onder behandeling van een arts of slikt u medicijnen overleg dan altijd eerst met uw arts of u gemasseerd mag worden.

Heeft u een aandoening die hier niet is vermeld, dan is het verstandig eerst te overleggen met uw behandelend arts, specialist of therapeut.

Mocht u twijfelen of massage voor u mogelijke risico’s met zich meebrengt, neem dan contact op met uw behandelend arts of specialist.

Bij twijfel wordt u doorverwezen naar een specialist, want uw veiligheid staat voorop.


Herzien: Amsterdam, 29 november 2022
error: De inhoud is beschermd